Inwentaryzacja powykonawcza budynków i sieci

Według prawa- inwestorzy po wykonaniu- według geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych (budynków, przyłączy), muszą zapewnić sporządzenie pomiarów powykonawczych i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji do urzędu.

Mapa inwentaryzacji powykonawczej jest dokumentem niezbędnym do wydania pozwolenia na użytkowanie.

Przez geodetę musi zostać udokumentowane usytuowanie poziome i pionowe wykonanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania działki. 

Po zakończonych pracach budowlanych geodeta wykonuje pomiar i składa do Ośrodka Geodezyjnego operat z inwentaryzacji powykonawczej zawierający aktualną sytuację w zakresie inwestycji. Geodeta analizuje pomierzone elementy uzbrojenia i sytuacji oraz zamieszcza komentarze na mapie o zgodności lub niezgodności wykonania względem projektu budowlanego.

W skład operatu wchodzą obliczenia, zestawienia, wykazy, szkice polowe i mapa inwentaryzacji powykonawczej. Ośrodek po wykonaniu kontroli operatu, podobnie jak przy mapie do celów projektowych, umieszcza klauzulę o przyjęciu mapy do zasobu i wydaje egzemplarze dla inwestora. Na podstawie złożonego operatu Ośrodek wnosi zmiany do mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga: