Wznowienie granic

Wznowienie granic ma miejsce, gdy granice między sąsiadującymi działkami zostały już wcześniej prawnie ustalone, albo w toku postępowania rozgraniczającego albo innego postępowania (podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu).

Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów  istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie i zastabilizowanie znakami granicznymi.

Wznowienie jest czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki.

O czynnościach wznowienia znaków granicznych geodeta zawiadamia zainteresowane strony (sąsiadów). Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem okazania granic.

Z czynności wznowienia znaków granicznych geodeta sporządza protokół, który jest podpisywany przez strony.

Nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Uwagi: