Wycena nieruchomości

Wyceny nieruchomości wykonywane są przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość rynkową lub odtworzeniową przedmiotowej nieruchomości.

Operaty szacunkowe, które są efektem prac, zawierają obliczenia, analizy i charakterystyki niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu wyceny. Rzeczoznawca wykonując obliczenia opiera się na wybranej przez niego metodzie i technice zawartej w przepisach prawa i standardach technicznych.

Wyceny mogą być wykonywane dla celów:

  • zabezpieczenia wierzytelności bankowej
  • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
  • dla celów ubezpieczeniowych
  • ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji
  • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  • ustalenia stawki czynszu najmu lub dzierżawy
  • pozostałych- zgodnie z potrzebami zamawiającego
Close Menu